การจัดการความรู้ (KM)สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัจจัยแห่งความสำเร็จอย่างหนึ่งของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีคือ“ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย ” การให้บริการที่ดีเลิศต่อผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นและสำคัญมาก ดังนั้น โครงการจัดการความรู้ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องและพัฒนาการดำเนินงานรวมทั้งศักยภาพขององค์กรโดยใช้รูปแบบการจัดการความรู้ 

เป้าหมายในการจัดการความรู้ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวข้องกันก็คือการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งบุคลากรสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน อีกทั้งบุคลากรสามารถหาความรู้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่ทางสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้ให้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้บุคลากรมีความสามารถเพิ่มขึ้น พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการจะพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรที่พร้อมทั้งความสามารถและระยะเวลาที่ให้บริการที่รวดเร็ว

การทำ KM ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเริ่มจากความต้องการตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในช่วงต้น ในขณะที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีบุคลากรค่อนข้างจำกัดมากๆ แต่มีความปรารถนาที่จะขยับตัวชี้วัดที่จะทำให้ผู้ใช้บริการพอใจ ด้วยเหตุนี้ เป็นโจทย์ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย คาดหวังว่า KM จะสามารถช่วยให้คำตอบได้ จึงเกิดระบบ KM นำร่องเพื่อสนับสนุนด้านการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บล็อก (Blog หรือ Weblog) จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการสร้าง การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ได้แก่


- การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการทำงานสำนักงาน

- ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสาร

- KM Web blog

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเริ่มต้น นำการจัดการความรู้มาใช้กับบุคลากรโดยยึดหลักการให้บริการที่ดีเลิศแก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถส่งมอบบริการมีประสิทธิ ภาพ ให้ถึงมือผู้ใช้บริการ การจัดการความรู้ภายในองค์กรที่ดีจะเป็นปัจจัยที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการรวมทั้งทำให้สามารถพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี จึงเน้นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร (พันธะกิจ) และบริการที่ทำให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ มีการใช้ระบบฐานข้อมูลความรู้องค์กร (knowledge center) ที่นอกจากจะมีการรวบรวม การจัดเก็บ และการนำไปใช้แล้ว ยังมีการบริหารข้อมูลให้มีความทันสมัยด้วย ที่สำคัญคือการสร้างพื้นที่ให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนสามารถมาแบ่งปันความรู้ และเงื่อนไขสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรเรียนรู้ ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรให้เกิดการยอมรับ และสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร การสร้างแรงจูงใจและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของสำ นักงานสภามหาวิทยาลัยได้ที่ "สภาแลกเปลี่ยนเรียนรู้" และสามารถเข้าไปค้นคว้าอ่านความรู้ด้านต่างๆในเว็บบล็อก "ประตูแห่งความรู้ (Gate of Knowledge) " ซึ่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมองค์ความรู้จากบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่เผยแพร่อยู่ในโลกไซเบอร์เพื่อเป็น "แหล่งเรียนรู้พื้นฐาน" เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดต่อไป อินชาอัลลอฮฺ หากท่านสนใจก็คลิ๊กที่ Banner ข้างล่างได้เลยครับ

 สภาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ประตูแห่งความรู้ Gate of Knowledge


แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (Best Practices)

ประจำปีการศึกษา 2556 ได้แก่  Google Calendar เลขาฯคู่ใจคนทำงาน  
ไม่มีความคิดเห็น: