ปริญญากิตติมศักดิ์

รายนามผู้ได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
 1. ชื่อ: ฯพณฯ สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์  ตำแหน่ง : จุฬาราชมนตรี  ประเทศ : ไทย ปีที่รับ : 2545/2002 ชื่อปริญญา ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฏหมายอิสลาม)  
 2. ชื่อ : H.E. Dr. Abdullah Bin Abdul Mohsin Al-Turkey ตำแหน่ง : เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกประเทศ : ซาอุดิอารเบีย ปีที่รับ : 2550/2007 ชื่อปริญญา ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฏหมายอิสลาม)
 3. ชื่อ : Dr. Ahmad Muhammad Ali ตำแหน่ง : ประธานธนาคารอิสลามเพื่อพัฒนา (Islamic Development Bank)  ประเทศ : ซาอุดิอารเบีย ปีที่รับ : 2551/2008 ชื่อปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
 4. ชื่อ : H.E. Advisor  Rashed  Abdul Mohsen  Al-Hammad  ตำแหน่ง : รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม ประเทศ : คูเวต ปีที่รับ : 2553/2010 ชื่อปริญญา ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฏหมายอิสลาม)
 5. ชื่อ : Y.A. Bhg. Tun Dr. Mahathir Bin Mohammad ตำแหน่ง : อดีตนายกรัฐมนตรี  ประเทศ : มาเลเซีย  ปีที่รับ : 2554/2011 ชื่อปริญญา ปรัชญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 6. ชื่อ:ดร.ฆ็อยษฺ บิน มุบาร็อก บิน อะลียฺ อิมรอน อัลกุวารียฺ ตำแหน่ง: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม ประเทศ: กาตาร์ ปีที่รับ: 2556/2013 ชื่อปริญญา: ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฏหมายอิสลาม) 

 7. 7.ชื่อ: ศาสตราจารย์ ดร. อับดุลลอฮฺ บินมุหัมมัด บิน อับดุรเราะหฺมาน อัลมุฏลัก ตำแหน่ง:คณะกรรมาธิการประจำสภาอุละมาอฺอาวุโส และเป็นองคมนตรีในพระราชสำนักแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย ประเทศ: ซาอุดิอารเบีย ปีที่รับ: 2556/2013 ชื่อปริญญา: ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฏหมายอิสลาม)

  8.ชื่อ: นายบรรจง บินกาซัน ตำแหน่ง: กรรมการเมืองไทยชะรีอะฮฺ เมืองไทยประกันชีวิต ประเทศ: ไทย ปีที่รับ: 2556/2013 ชื่อปริญญา:ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาอิสลามศึกษา
  9.ชื่อ: พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง ตำแหน่ง: เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศ: ไทย ปีที่รับ: 2556/2013 ชื่อปริญญา:ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  10.ชื่อ: DATO' SERI MOHAMED NAZRI BIN TAN SRI ABDUL AZIZ ตำแหน่ง: รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม (Minister of Tourism and Culture, Malaysia) ประเทศ: มาเลเซีย ปีที่รับ: 2558/2015 ชื่อปริญญา: ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  11.ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารยา ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศ: ไทย ปีที่รับ: 2558/2015 ชื่อปริญญา: รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  12.ชื่อ: อาจารย์ฮาซัน นิมูฮัมมัด ตำแหน่ง: อิมามและผู้รับอนุญาตโรงเรียนมัสญิด ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ประเทศ: ไทย ปีที่รับ: 2558/2015 ชื่อปริญญา: ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม 
  13.ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮามีดะฮ์ อาแด ตำแหน่ง: ประธานสภาความร่วมมือองค์กรสตรีเพื่อสันติภาพ (สอส.) ประเทศ: ไทย ปีที่รับ: 2558/2015 ชื่อปริญญา: ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น: