เอกสารประชุมสภาฯ ครั้งที่ 53 (4/2014) ออนไลน์

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ครั้งที่ 53 (4/2014)
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
..............................................
หมายเหุต เอกสารที่มี Password ได้แจ้งให้ กก.ทางอีเมล์แล้ว

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง    
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
4.3   การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MoU)ระหว่างมหาวิทยาลัยฟาฏอนีกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาชั้นสูงประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 14 สถาบัน ปะหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
5.1   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5.4   พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปะหน้า ตารางเปรียบเทียบ แบบรายงานข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพาเวอร์พ้อยต์นำเสนอ
5.6   พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
5.7   พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วย
5.8  พิจารณาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 
5.9   พิจารณาอนุมัติการลงนามความร่วมมือ (MoU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนีกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่างภาษาไทย ร่างภาษาอังกฤษ
5.10 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปะหน้า  แบบรายงาน
5.11 พิจารณาหลักการว่าด้วยการประเมินผลการบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปะหน้า หลักการ แบบประเมิน
5.12 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีความคิดเห็น: