กำหนดการประชุมสภาฯ


ประจำปีการศึกษา 2013
 • ครั้งที่ 46 (1/2013) วันที่ 22 กันยายน 2556      เวลา 09.30 น
 • ครั้งที่ 47 (2/2013) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น.
 • ครั้งที่ 48 (3/2013) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557   เวลา 14.00 น.
 • ครั้งที่ 49 (4/2013) วันที่ 25 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.30 น.
ประจำปีการศึกษา 2014
 • ครั้งที่ 50 (1/2014) วันที่ 10 กันยายน 2557      เวลา 09.30 น
 • ครั้งที่ 51 (2/2014) วันที่ 11 มกราคม 2558       เวลา 09.00 น
 • ครั้งที่ 52 (3/2014) วันที่ 21 มีนาคม  2558       เวลา 09.00 น
 • ครั้งที่ 53 (4/2014) วันที่ 7 มิถุนายน 2558        เวลา 09.30 น.
ประจำปีการศึกษา 2015
 • ครั้งที่ 54 (1/2015) วันที่ 23 สิงหาคม 2558     เวลา 09.30 น.
 • ครั้งที่ 55 (2/2015) วันที่ 27 กันยายน 2558     เวลา 10.00 น.
 • ครั้งที่ 56 (3/2015) วันที่ 10 มกราคม 2559      เวลา 09.30 น.
 • ครั้งที่ 57 (4/2015) วันที่ 16 เมษายน 2559      เวลา 09.30 น.
ประจำปีการศึกษา 2016
 • ครั้งที่ 58 (1/2016) วันที่ 20 สิงหาคม 2559      เวลา 09.30 น.
 • ครั้งที่ 59 (2/2016) วันที่   2 ตุลาคม 2559        เวลา 13.30 น
 • ครั้งที่ 60 (3/2016) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30 น
 • ครั้งที่ 61 (4/2016) วันที่ 8 มกราคม 2560         เวลา 09.30 น
 • ครั้งที่ 62 (5/2016) วันที่ 25 มีนาคม2560          เวลา 09.30 น
หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร

ไม่มีความคิดเห็น: