ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์ม สนง.สภามหาวิทยาลัย
      แบบฟอร์มขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ใหม่

แบบฟอร์มกองคลังและพัสดุ
      ใบสำคัญรับเงิน  
      ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มกองการเจ้าหน้าที่
      ใบลา
      ใบลาพักผ่อน
      ใบลาออก
      ขออนุมัติอัตรากำลัง
      ขออนุมัติออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
       รายงานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
แบบฟอร์มกองทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
      ขอใช้ห้องประชุมสัมมนา
      ขอใช้รถยนต์
แบบฟอร์มสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
      

ไม่มีความคิดเห็น: