เกี่ยวกับ สนง.สภาฯ


ประวัติความเป็นมาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

   

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเดิมเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานประชุม สังกัดกองกลางสำนักงานอธิการบดีตั้งแต่ปี 2541ต่อมาเมื่อมีการปรับโครง สร้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี กองกลาง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ก็ยังคงรับผิดชอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี2554คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาในการประชุม ครั้งที่ 39 (2/2011) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (Yala Islamic University Council Office) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นเอกเทศแยกออกจากสำนักงานอธิการบดีต่อมาในปลายปี 2556เมื่อมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยฟาฏอนีตามใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ 1/2556 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี (Fatoni University Council Office) เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

นายอิบรอฮีม อาแลเป็นผู้บริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นคนแรกโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาที่185/2556 ตั้งแต่วันที่1กันยายน 2556 และเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตามคำสั่งมหา       วิทยาลัยฟาฏอนีที่ 242/2556 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ตามลำดับ

วิสัยทัศน์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรมืออาชีพ
ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี


พันธกิจ
  1. สนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม
  2. ประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
  3. ดำเนินการบริหารจัดการที่ทันสมัย
วัตถุประสงค์
1.          
  1.        เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
  2.        เพื่อเป็นหน่วยงานในการสื่อสารถ่ายทอด เผยแพร่นโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสภามหาวิทยาลัยสู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก
  3.         เพื่อเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารหรือส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  4.        เป็นหน่วยงานสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ อนุกรรมการ บุคคล หรือคณะบุคคลในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยหรือภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฏ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง


โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างการบริหาร


อัตรากำลังบุคลากร

  • ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ( 1 อัตรา) Job Description
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (0 อัตรา) Job Description
  • เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล (0 อัตรา) Job Description
กรุณาคลิ๊กลิงค์ด้านล่างเพื่อกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ

ไม่มีความคิดเห็น: