เอกสารประชุมสภาฯ ครั้งที่ 52 (3/2014)

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ครั้งที่ 52 (3/2014)
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
.................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ


ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   

3.1 สรุปผลการลงนามความร่วมมือ (MoU) ในรอบ 5 ปีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี (2553-2557) [เอกสารหมายเลข 1]

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 51 (2/2014) [หน้า 14-20] คณะอิสลามฯ  บัณฑิตวิทยาลัยฯ


4.3รายงานผลการพิจารณาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยใช้มติเวียนครั้งที่ 3/2014 [เอกสารหมายเลข 2]


4.5 รายงานการเตรียมการจัดพิธีประสาทปริญญา รุ่นที่ 12


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา


5.2พิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 [หน้า 86-87]
5.3   พิจารณาอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วย5.4  พิจารณาอนุมัติยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 [หน้า 94-104]
      ใบแจ้งเข้าวาระเข้าที่ประชุมสภาฯ

5.5   พิจารณาอนุมัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
5.6   พิจารณาอนุมัติงดรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [เอกสารหมายเลข 6]

5.6.1หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

5.6.2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

5.6.3หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

5.6.4หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์


ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีความคิดเห็น: