วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 55(2/2015)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 54(1/2015) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน  2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี