วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะ "ปิยอาจารย์ชั้นพรีคลินิก"

ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิญญู มิตรานันท์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะ "ปิยอาจารย์ชั้นพรีคลินิก" จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญื จังหวัดสงขลา

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 54(1/2015)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 54(1/2015) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผอ.สนง.สภามหาวิทยาลัยแถลงนโยบายและแนวทางการพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย


นายอิบรอฮีม อาแลผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแถลงภายหลังการจัดประชุม SWOT การดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่ามีจุดแข็งที่บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการทำงานและมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (3.92) ผลการประเมินรายบุคคลตามกรอบ TOR อยู่ในระดับดีมาก (81.30) การบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงาประจำปีเท่ากับร้อยละ 75 (3.75 คะแนน) และระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.50)

ในขณะที่จุดอ่อนสำคัญที่มีจำนวนบุคลากรน้อย ขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ และมีภาระงานประชุมเยอะ เครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเก่าและบางส่วนชำรุด และที่เป็นจุดอ่อนสำคัญคือในการจัดประชุมสภาฯในแต่ละครั้งจะใช้เอกสารที่เป็นกระดาษจำนวนมาก 

ในส่วนของโอกาสนนั้นนายอิบรอฮีม อาแลกล่าวว่า ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสานสนเทศเป็นโอกาสสำคัญที่เเอื้อต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยรวมถึงนโยบายของสกอ.ที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมถึงบทบาทของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นายอิบรอฮีม อาแลกล่าวว่าที่ประชุมเห็นว่านโยบายการชะลอรับบุคลากรสายสนับสนุนกับนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กร ที่ตั้งและลักษณะด้านกายภาพของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย การถูกประเมินจากภายนอก เช่น สกอ. และสมศ.ที่ใช้เวลาหมดไปกับการทำเอกสาร การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จำกัด และการได้รับเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าเป็นอุปสรรคสำคัญของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย   

จากผลการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้นำไปกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
          
นโยบาย

1.ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
2.พัฒนาเว็บบล็อกของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้เป็นเสมือน“สำนักงานออนไลน์”ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา
3.มุ่งเน้นการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
4.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทั้งที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.และ สมศ.


          แนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ

1.ประยุกต์ใช้ Free Application มาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
2.ปรับปรุงเว็บบล็อกของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้สามารถให้บริการทั้งด้านข้อมูลสารสนเทศและการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
3.นำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
4.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน

6.สอดแทรกเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.และ สมศ.ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวัน