วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 53(4/2014)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 53(4/2014) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี