วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผอ.สนง.สภาฯเป็นวิทยากรอบรม น.ศ.สาขาวิชา รปศ. ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายอิบรอฮีม อาแลผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรอบรมนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์หัวข้อ "หนังสือราชการ" ในโครงการอบรมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสัมมนาชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี