วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 50 (1/2014)

ประมวลภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 50 (1/2014) เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี