วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นายวันมูหะมัดนนอร์ มะทานายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเรียนรวม

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเรียนรวม เช้าของวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 โดยมีนายหะยีเซ็ง โต๊ะตาหยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และประธานตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียนรวม ผศ.จิระพันธ์ เดมะ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นายอิบรอเฮม หะยีสาอิ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และนายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการตรวจรับอาคารเรียนรวมร่วมต้อนรับ
วิศวกรคุมงานและตัวแทนบริษัทรายงานความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเรียนรวม
ฝ่ายภูมิทัศน์ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวม


นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีเข้าชมความคืบหน้าภายในอาคารเรียนรวม
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ค่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 5
นายอิบรอฮีม อาแลผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมค่ายพัฒนาบุคลากร (ชาย)          มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานประจำสู่การเผยแพร่นวัตกรรม

นายอิบรอฮีม อาแลผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานประจำสู่การเผยแพร่นวัตกรรม จัดโดยสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต ชั้น 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 1

นายอิบรอฮีม อาแลผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 1 จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับคลินิกไร้พุงโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารมูลนิธิมะทา เมื่อววันที่ 12 มีนาคม 2557