วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผอ.สนง.สภาฯแจงผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ปี 2556


นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่าจากการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” โดย “ระดับความพึงพอใจด้าน “มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ” และ”ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บล็อก” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันคือ 4.00 โดยมี “ระดับความพึงพอใจด้านรูปแบบของบล็อกสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี” “ระดับความพึงพอใจด้านการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศ สะดวกต่อการค้นหา” และ “ระดับความพึงพอใจด้านข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการ” อยู่ในระดับรองลงมาตามลำดับคือ 3.94 , 3.88 และ 3.88  ตามลำดับ และ “ระดับความพึงพอใจด้านข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ” มีค่าเฉลี่ยในระดับต่ำสุดคือ 3.80
          คลิ๊กดูรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฉบับเต็มได้ที่นี้เลยครับ      

ไม่มีความคิดเห็น: