วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : ละหมาดตะรอวิหฺเดือนรอมฏอน


มัสยิดซูบูลุสสลาม ซอย 10 ตลาดเก่ายะลาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : ละหมาดตะรอวิหฺในเดือนรอมฏอนเป็นประจำทุกปี ในภาพ อ.มูหัมมัด คอยา หัวหน้าศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวสรุปบทเรียนที่ได้จากบางอายะฮฺอัลกุรอานที่อ่านโดยอิมามในละหมาดตะรอวิหฺ 4 รอกาอะฮฺที่ผ่านมา

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม :ฮัลเกาะฮฺอัลกุรอานหลังละหมาดซุฮฺรี โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มฟน.
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเดือนรอมฏอน ประจำปี ฮ.ศ. 1435 จัดให้มีฮัลเกาะฮฺอัลกุรอานหลังละหมาดซุฮฺรีทุกวัน ณ มัสยิดเดาละตุลคูเวต (อัลฮารอมัยน์) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยหลังจากอ่านอัลกุรอานแล้ว ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีจะตัฟซิรอายะฮฺอัลกุรอานให้บุคลากรทุกคนได้ฟังด้วย

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : ตัฟซิรอัลกุรอานหลังศุบฮฺหลังศุบฮฺ ณ มัสยิดซูบูลุสสลาม ซอย 10 ตลาดเก่า ยะลาจะมีกิจกรรมสอนตัฟซิรอัลกุรอานทุกเช้าเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดย อ.มูหัมมัด คอยา หัวหน้าศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

บุคลากร มฟน.ตรวจสุขภาพ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร มฟน.บุคลากรชายมหาวิทยาลัยฟาฏอนีที่เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2557 เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์จากสมาคมจันทร์เสี้ยวในเช้าของวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ มัสยิดญามิอฺเดาลาตุลคูเวต (อัลฮารอมัยน์) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ณ บริเวณค่ายฯส่วนบุคลากรหญิงมหาวิทยาลัยฟาฏอนีซึ่งเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์จากสมาคมจันทร์เสี้ยวในวันที่ 18พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผอ.สนง.สภาฯแจงผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ปี 2556


นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่าจากการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” โดย “ระดับความพึงพอใจด้าน “มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ” และ”ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บล็อก” มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันคือ 4.00 โดยมี “ระดับความพึงพอใจด้านรูปแบบของบล็อกสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี” “ระดับความพึงพอใจด้านการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศ สะดวกต่อการค้นหา” และ “ระดับความพึงพอใจด้านข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการ” อยู่ในระดับรองลงมาตามลำดับคือ 3.94 , 3.88 และ 3.88  ตามลำดับ และ “ระดับความพึงพอใจด้านข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ” มีค่าเฉลี่ยในระดับต่ำสุดคือ 3.80
          คลิ๊กดูรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฉบับเต็มได้ที่นี้เลยครับ      

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นพิธีกรกล่าวแนะนำกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผอ.สนง.สภาฯเข้ารับการอบรมโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ


นายอิบรอฮีม อาแล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เช้าวันนี้ (9-06-2557)