วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ผอ.สนง.สภาฯเข้ารับการอบรมการเป็นวิทยากร
นายอิบรอฮีม อาแล ผอ.สนง.สภามหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเสริมสร้างศาสตร์และศิลป์การเป็นวิทยากรชั้นนำทางวิชาการ" โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะห์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ครั้งที่ 49 (4/2013)

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 49 (4/2014) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมูลนิธิมะทา